Seznam ukrepov za naše stranke

Zaradi uvedenih dodatnih administrativnih obveznosti Nemški finančni urad pri izvozu v države, članice EU, s takojšnjo veljavnostjo zahteva predložitev naslednjih dokumentov in informacij:

  1. popoln in natančen naslov firme, telefonsko številko, telefaksno številko, naslov elektronske pošte, navedbo gospodarske dejavnosti podjetja oz. branže ter (če podatki obstajajo) tudi naslov internetne predstavitvene strani, vizitko, itd.,
  2. evropsko identifikacijsko številko za DDV,
  3. fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, obrtnega dovoljenja ali uradnega dokazila o obstoju firme (ki ga npr. izda Gospodarska zbornica),
  4. fotokopijo potnega lista lastnika/družbenika/poslovodje, ter
  5. original pooblastila o prevzemu blaga, ki ga je podpisala ena od oseb, navedenih pod točko 4., po možnosti s pečatom firme, ki ga mora imeti voznik, ki bo prevzel blago.

V kolikor nam ne bodo predani dokumenti, iz katerih bi bili razvidni podatki o vas in vašem podjetju, bomo prisiljeni zaračunati kavcijo v višini 19 % od nakupne cene.

Znesek kavcije vam bo povrnjen takoj po prejemu naslednjih dokumentov:

uradno potrdilo o podjetju in vaši funkciji v njem, npr. izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje, uradno potrdilo firme ali potrdilo gospodarskih združenj (Gospodarske zbornice) v fotokopiji.

Stand 01/2007

 


AMEX Nutzfahrzeuge GmbH, Hanauer Landstr. 491, 60386 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: 069 - 416001   Telefax: 069 - 422042   Mobil: 0171 - 8549444   info@amexauto.de